Make your own free website on Tripod.com
עלינו | סיפורי אבותינו | אירועים | שעורי איספניולית | ארכיון | דף מגיליונינו | אלבום תמונות | איך להתקשר איתנו

חזור לדף הבית

MuestraLingua
דף מגיליונינו

.מהדורה מגליונינו היוצא פעם בחודש

.רשימת התוכן

פגישה עם רחל בורטניק, נשיאה של אתר זה

האיספניולית היא שפה חייה בין אלה המנויים דרך האינטרנט

ה-"הקסטיליניות" המחודשת של האיספניולית

האיות הנהוג לגבי המומלץ על ידי חלק מהאקדמאים המפורסמים

.ועוד נושאים אחרים

.חדשות מארגונינו

        הצטערנו מאוד לשמע הידיעות על אנו בטוחים ."World Trade Centre" שאלה שגרמו למאורע זה ישלמו כראוי
,FDNY- כל הנפשות שאבדו לנו של ה
ו-5000 איש שהיו בתוך ,NYPD-ה
אנו מודים לכל אלה של WTC-ה
וכל אחד ואחד שהשתתף מכל EMS-ה
לבו

הגליון; Actual size=234 pixels wide

הגליון באיספניולית

.לצערינו הרב, עקב המאורעות לאחרונה לא נוכל להפיץ גליון זה

.נחזור להפצתו בעתיד הלא רחוק

?מה הוא רצה בין לאדן? לקחת את כל העולם תחת כף ידו
!כעת הוא יצטרך לשלם בעד זה